Een uitgifte van aandelen in een bv kan alleen via een notariële akte gebeuren. Door het ondertekeken van de notariële akte worden de aandelen uitgegeven door de vennootschap aan de verkrijger(s). Hieraan ligt een besluit tot uitgifte ten grondslag. Zonder een besluit tot uitgifte kunnen aandelen niet bij notariële akte worden uitgegeven.

In het besluit tot uitgifte van aandelen wordt onder meer afgesproken welke prijs moet worden betaald voor de aandelen. Deze prijs kan gelijk zijn aan de nominale waarde van de aandelen, maar is in de praktijk vaak juist hoger dan de nominale waarde van de aandelen. De nominale waarde van de aandelen geeft aan hoeveel minimaal moeten worden betaald aan de bv, als nieuwe aandelen worden uitgegeven. De nominale waarde van een aandeel is terug te lezen in de statuten van de bv (en in het aandeelhoudersregister). De volstorting van de nieuwe aandelen kan voor de uitgifte, bij de uitgifte of na de uitgifte plaatsvinden.

Als de aandelen nog niet zijn volgestort kan dat ongewenste gevolgen hebben.

Fiscale gevolgen

Als een rechtspersoon aandeelhouder is, kunnen niet volgestorte aandelen ertoe leiden dat geen gebruik kan worden gemaakt van de zogenaamde deelnemingsvrijstelling. Ook is het mogelijk dat dan geen fiscale eenheid kan worden gevormd.

Inkoop van aandelen

Zolang de aandelen niet zijn volgestort, is het niet mogelijk voor de B.V. om die aandelen in te kopen. De aandelen kunnen wel worden verkocht aan een ander.

Verkoop van aandelen

Bij verkoop van de aandelen aan een ander, neemt die ander de verplichting op zich om de aandelen vol te storten. De oorspronkelijke aandeelhouder blijft dan echter hoofdelijk aansprakelijk voor de volstorting.

Aansprakelijkeid

Als het bestuur onzorgvuldig is bij het opvragen of het aanvaarden van de volstorting is het mogelijk dat het bestuur aansprakelijk wordt gesteld bij een eventueel faillissement van de B.V.

Uw Notaris kan het besluit tot uitgifte van aandelen voor jou/jullie opstellen. Wij ontvangen daarrvoor graag de volgende stukken en/of gegevens:

  • Het aandeelhoudersregister (origineel);
  • Een kopie van de huidige statuten van de vennootschap;
  • Aan wie worden (hoeveel en welke) aandelen uitgegeven?
  • Voor welk bedrag worden nieuwe aandelen uitgegeven en op welke manier wordt betaald?
  • Overige bijzonderheden.