Voor het oprichten van een stichting volgens dit concept heb je een document nodig dat je hier kunt downloaden:

– Een vragenlijst

Een stichting heeft geen leden, en dus ook geen algemene ledenvergadering zoals de vereniging. In de statuten van de stichting zal zijn bepaald wie welke bevoegdheden heeft. Het bestuur speelt daarbij doorgaans een belangrijke rol.

Hoe de gang van zaken binnen een stichting is geregeld, staat in de statuten: de taken en bevoegdheden van het bestuur en van eventuele andere organen. Soms heeft een stichting al jarenlang dezelfde statuten, terwijl de feitelijke situatie sterk veranderd is, bijvoorbeeld omdat er nieuwe activiteiten zijn ontplooid. Ook zijn in de loop van de tijd allerlei wettelijke regels gewijzigd.

Het kan dus zinvol zijn om eens na te gaan of de bestaande statuten nog voldoen voor de huidige stand van zaken.

De stichting kan een (huishoudelijk) reglement hebben. Het kan handig zijn bepaalde zaken, die niet per sé in de statuten hoeven te staan, in een reglement te regelen. Een reglement is immers makkelijker te wijzigen dan de statuten.

Een reglement mag nooit in strijd zijn met de wet of de statuten.

Voor het oprichting van een stichting, maar ook voor wijziging van de statuten daarvan, is een notariële akte nodig. Je hoeft beslist niet zelf statuten op te stellen. Bij het vinden van de juiste formuleringen helpen wij je graag.

Wel is het belangrijk dat de volgende punten duidelijk zijn:

  • Wat is het doel van de stichting; het doel moet duidelijk omschreven en voor ieder begrijpelijk zijn;
  • Wie is of zijn de oprichter(s);
  • Zijn er, naast het bestuur, nog andere organen, bijvoorbeeld een raad van toezicht of een adviescollege, en welke taken en/of bevoegdheden hebben deze;
  • Zijn er zaken die beter in een huishoudelijk reglement kunnen worden geregeld.

 

Bij gebruikmaking van de modelstatuten op deze website geldt het volgende. Veel bepalingen in de modelstatuten zijn aan de wet ontleend. Dit biedt het voordeel, dat het bestuur en eventuele andere bij de stichting betrokken personen de wet bij de hand hebben. Sommige van deze wettelijke bepalingen mogen echter niet gewijzigd worden; zij zijn dwingend wettelijk vastgesteld.

De administratieve verplichtingen, zoals de inschrijving in het Handelsregister van de stichting na de oprichting of de inschrijving van de statutenwijziging in het Handelsregister, regelen wij voor u.

Ook schrijven wij na de oprichting de bestuurders in het Handelsregister in. Voorwaarde daarvoor is wel, dat deze bestuurders bij het ondertekenen van de akte van oprichting aanwezig zijn en zich (net als degenen die de akte ondertekenen) kunnen legitimeren.