Uw Notaris heeft ervaring in het opzetten van nieuwbouw-projekten. Wij werken daarvoor samen met gemeenten, (institutionele) beleggers, projectontwikkelaars, maar ook met particulieren die zich hebben verenigd in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO).

De werkzaamheden die wij daarvoor onder meer doen hebben betrekking op het begeleiden van de overeenkomst tot gronduitgifte door de gemeenten, het opstellen en/of uitwerken van koop-/aannemingsovereenkomsten, het adviseren over parkmanagement, het vestigen van beperkte rechten, het splitsen van appartementsrechten en het maken van akten van levering.

Voor een particuliere koper van een nieuwbouwwoning zijn de procedures anders dan die bij het kopen van een bestaande woning. Om die reden kan het kopen van een nieuwbouwwoning ingewikkeld lijken. In de praktijk krijgen wij vooral veel vragen van particuliere kopers over de 5% regeling. Kort samengevat (zonder volledig te zijn) geldt daarvoor het volgende.

Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning betaal je de aanneemsom in termijnen. Als alle termijnen zijn betaald, is de woning nog niet opgeleverd. Om zoveel mogelijk zekerheid te krijgen dat jouw woning conform afspraak wordt opgeleverd, kan een gedeelte van de door jou betaalde aanneemsom worden geblokkeerd op grond van de 5% regeling.

Door gebruik te maken van de 5%-regeling heb jij als koper een ‘stok achter de deur’ ten aanzien van bij of na de oplevering geconstateerde gebreken. Immers, de aannemer ontvangt de laatste 5% van de aanneemsom pas nadat alle gebreken zijn verholpen. De 5%-regeling houdt in dat een particuliere koper die opdracht heeft gegeven voor de bouw van een woning, maximaal 5% van de totale aanneemsom (niet ook de koopprijs van de grond) in depot mag storten bij de notaris. De notaris houdt het depotbedrag op zijn kwaliteitsrekening aan op naam van de koper. De aannemer heeft ook de mogelijkheid om vervangende zekerheid te geven. Hij kan een bankgarantie stellen ter grootte van 5% van de totale aanneemsom. Deze bankgarantie wordt bewaard bij de notaris.

Het hiervoor bedoelde depot of de bankgarantie kan vrijvallen als:

  • Na oplevering van de woning drie maanden zijn verstreken en er geen gebreken aan de notaris zijn gemeld, of de gemelde gebreken zijn hersteld; of
  • Je al eerder (binnen drie maanden) aan ons hebt laten weten dat je geen zekerheid meer verlangt; of
  • In een bindende uitspraak (door de rechter) beslist wordt dat het depot of de bankgarantie niet of niet langer gerechtvaardigd is.