Een geldlening kan bij notariële akte worden vastgelegd, of buiten de notaris om door partijen zelf bij een onderhandse akte.

Als het om grotere bedragen gaat geeft een notariële akte meer zekerheid: de inhoud van de akte is door een deskundige opgesteld, de originele akte kan niet wegraken want wordt bij de notaris bewaard, en de akte heeft meer bewijskracht en de akte heeft executoriale kracht. Executoriale kracht wil zeggen, dat de akte op dezelfde manier werkt als een vonnis van de rechter. Met een notariële akte is het dus mogelijk om meteen maatregelen tot inning te nemen via de deurwaarder.

Als het om erg grote bedragen gaat, is het verstandig bij de geldlening een hypotheekrecht te bedingen. Dat houdt in dat de schuldenaar tot zekerheid voor de terugbetaling van het geleende bedrag, de bijkomende rente en eventuele kosten, een hypotheekrecht op zijn huis (indien dit eigendom is) vestigt ten behoeve van de schuldeiser. Hypotheekrecht houdt in dat als de schuldenaar niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, de schuldeiser na behoorlijke aanmaning het recht heeft het huis te veilen en op de ontvangen verkoopsom zijn vordering te verhalen. Een geldlening met hypotheekstelling kan alleen bij notariële akte geschieden. Uw Notaris helpt graag.