Een overdracht van aandelen moet via een notariële akte gebeuren. Die akte wordt de akte van levering aandelen genoemd. Pas nadat de koper, de verkoper én de notaris die akte van levering aandelen hebben ondertekend, wordt de koper eigenaar van de door hem gekochte aandelen. 

Een aandeelhouder heeft recht op een deel van het vermogen en/of de winst van de bv en/of op een deel van de zeggenschap over de bv. In de akte van levering aandelen wordt niet vermeld om welke rechten het gaat. Dat blijkt uit de statuten van de bv en uit het aandeelhoudersregister. Aan de aandelen kunnen ook verplichtingen zijn verbonden. De aandeelhouder wordt dan direct aan deze verplichtingen gebonden als hij de aandelen aanvaardt.

Voorbeelden van dit soort verplichtingen zijn:

 • De verplichting tot het verstrekken van een lening aan de vennootschap.
 • De verplichting tot levering van producten aan de vennootschap.
 • Een concurrentiebeding.
 • De verplichting partij te zijn bij een aandeelhoudersovereenkomst.
 • Een verplichting tot overdracht van aandelen in specifieke gevallen.

 

Als er verplichtingen aan de aandelen zijn of kunnen worden verbonden, staat dat in de statuten vermeld. Een koper van aandelen doet er goed aan om de statuten van de bv goed te bestuderen en/of om zich over de inhoud van die statuten te laten adviseren. Uw Notaris helpt jou daar graag bij. Om voor jou de levering van aandelen te kunnen begeleiden, hebben wij de volgende stukken  nodig:

 • Het aandeelhoudersregister van de bv.
 • Een kopie van de huidige statuten van de bv.
 • Een kopie van de ondertekende aandeelhoudersovereenkomsten (indien overeengekomen).
 • De schriftelijke koopovereenkomst.

 

Niet altijd is een schriftelijke koopovereenkomst opgesteld. Wanneer de afspraken alleen mondeling zijn gemaakt, dan willen wij verder nog het volgende van jou weten:

 • Hoeveel aandelen (en welke) worden er overgedragen?
 • Wat is de koopprijs en op welke manier wordt die koopprijs betaald (via ons kantoor, rechtstreeks, door schuldigerkenning, of op een andere manier)? Als de koopprijs direct aan de verkoper wordt betaald, dan ontvangen wij graag een bewijs van de betaling van de koopprijs.
 • Zijn er balansgaranties van toepassing (zo ja, welke)?
 • Moet er een naamswijziging gebeuren?
 • Wijzigt de directie?
 • Alle eventuele overige bijzonderheden.