Nu ook 's avonds geopend op woensdag en donderdag!

Flitsscheiding

Onder de wat misleidende naam “flitsscheiding” ging iets heel belangrijks schuil, namelijk de mogelijkheid om op korte termijn en zonder de rechter van echt te scheiden.

Met ingang van 1 maart 2009 is echter de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding in werking getreden en daarmee is de ‘flitsscheiding’ afgeschaft.

Downloads

Verdere informatie over scheiden vindt u in de volgende downloads:

Afschaffing flitsscheiding per 1 maart 2009

In het KB van 6 februari 2009 (Stb. 2009, 56) is bepaald dat de wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding (Stb.2008, 500), dat voorziet in de afschaffing van de flitsscheiding, met ingang van 1 maart 2009 in werking treedt.
 

Bron: KNB

Afschaffing van de flitsscheiding definitief

Wetsvoorstel 30145 (Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding), dat voorziet in de afschaffing van de flitsscheiding, is op 25 november 2008 aangenomen door de Eerste Kamer. De datum van inwerkingtreding is vooralsnog onbekend.
De belangrijkste consequenties van de wet zijn:
 

  • de omzetting van het huwelijk in een geregistreerd partnerschap is niet meer mogelijk. De weg naar de “flitsscheiding” is daarmee afgesloten;
  • voorwaarde voor indiening van een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding bij gehuwden met minderjarige kinderen is dat er een ouderschapsplan wordt overgelegd. Indien er geen ouderschapsplan is overgelegd, kan de rechter zich niet-ontvankelijk verklaren en de echtgenoten naar een mediator verwijzen. Doel is de echtgenoten in onderling overleg tot afspraken over de gevolgen van de echtscheiding te laten komen voor zover het verzoekschrift daartoe aanleiding geeft. Indien de echtgenoten er dan nog niet in slagen met een gezamenlijk ouderschapsplan te komen, is het ter beoordeling van de rechter of hij het echtscheidingsverzoek al dan niet-ontvankelijk verklaart. Als de rechter het gezamenlijk verzoek niet-ontvankelijk verklaart, kan een van de echtgenoten een eenzijdig verzoek indienen. Het ontbreken van een ouderschapsplan kan bij een eenzijdig echtscheidingsverzoek uiteindelijk de ontvankelijkheid niet in de weg staan;
  • Geregistreerde partners met minderjarige kinderen kunnen hun geregistreerde partnerschap niet meer buiten de rechter om ontbinden. Zij moeten in het vervolg dezelfde procedure volgen als gehuwden met minderjarige kinderen;
  • Samenwoners met gezamenlijk gezag over hun minderjarige kinderen die hun samenleving beëindigen, moeten ook een ouderschapsplan opstellen.
     

Bron: KNB