Nu ook 's avonds geopend op woensdag en donderdag!

Eigendomsoverdracht

De eigendom van een huis of ander onroerend goed gaat over van de verkoper op de koper door een notariële akte van levering, ook wel transportakte genoemd.

Deze akte wordt door de notaris opgemaakt en door partijen en de notaris ondertekend. De inhoud van de leveringsakte moet in overeenstemming zijn met de eerder gesloten koopovereenkomst.

De uiteindelijke eigendomsoverdracht is pas een feit nadat de notaris een afschrift van de akte van levering heeft laten inschrijven in de registers van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, het Kadaster. Bij het Kadaster worden alle onroerende goederen geregistreerd, met vermelding van onder andere de eigenaar, de oppervlakte en het adres. Uit het Kadaster blijkt in beginsel wie eigenaar van welk huis is. Inschrijvingen in het Kadaster zijn openbaar, zodat iedereen kan informeren op wiens naam een bepaald huis staat.

De notaris wikkelt ook het financiële deel van de overdracht af. De koper (of, als hij het geld voor de aankoop leent, diens bank of andere geldverstrekker) dient het verschuldigde tijdig vóór het ondertekenen van de leveringsakte naar de rekening van de notaris over te maken.

De verkoper krijgt de koopsom, na aftrek van de aflossingen van eventuele hypothecaire leningen, zodra zeker is dat ook hij aan zijn verplichting heeft voldaan om een onbelast huis te leveren. De notaris controleert dat uiteraard. Dit is meestal één of twee werkdagen na het passeren van de leveringsakte en de eventuele hypotheekakte.

Bij de eigendomsoverdracht wordt de leveringsakte ingeschreven in het Kadaster. Hieraan zijn kosten verbonden. Deze kosten worden door de overheid vastgesteld. Over deze bedragen is geen BTW verschuldigd.

Daarnaast berekent de notaris aan de koper de kosten door, die het Kadaster hem voor onderzoek in rekening brengt.

Huis en hypotheek

U kunt een keuze maken uit de volgende onderwerpen: