Nu ook 's avonds geopend op woensdag en donderdag!

Het notariaat

Het leven in onze maatschappij wordt steeds ingewikkelder. leder mens maakt tegenwoordig belangrijke afspraken. Wie zijn afspraken goed maakt en belangrijke beslissingen vastlegt, voorkomt dat daarover later onenigheid of problemen ontstaan. U kunt daarvoor het beste een beroep doen op de notaris. Het staat dan immers zwart op wit.

Vraag de notaris om juridisch advies bij belangrijke beslissingen die u in het leven neemt, zoals huwelijk, samenwonen, voogdij, schenkingen aan kinderen, het maken van uw testament en later de verdeling van de erfenis, de koop en verkoop van een huis, het starten van een bedrijf, het oprichten van een vereniging of stichting, en nog veel meer.

Onpartijdig en onafhankelijk

De notaris is onpartijdig. Dit past bij de wijze waarop hij zijn beroep uitoefent; daarvoor is hij aangesteld. Omdat hij onpartijdig is, is de notaris altijd op zoek naar evenwichtige oplossingen die conflicten in de toekomst zo veel mogelijk uitsluiten. Hij neemt daartoe het initiatief en bespreekt met de betrokkenen de verschillende mogelijkheden. Een deskundige die de wet en het recht kent, evenals de toepassingen ervan.

Iemand die u bovendien in vertrouwen kunt nemen. Want de notaris zwijgt over wat zijn cliënt aan hem toevertrouwt.Een notaris houdt niet alleen rekening met de belangen van zijn cliënt maar, uit hoofde van zijn functie, ook met die van de andere betrokkenen en met de mogelijkheden die het recht biedt. Het kan daarom best gebeuren dat hij maar gedeeltelijk aan de wensen van een cliënt tegemoet kan komen. Toch is ook dan sprake van een juiste belangenbehartiging. U bent gediend met een oplossing die problemen in de toekomst voorkomt.

Neem bijvoorbeeld iemand die trouwt op huwelijkse voorwaarden. Het is verstandig dat hij of zij bij het maken van regelingen voor het huwelijk met een eventuele scheiding rekening houdt. Want als er eenmaal ruzie ontstaat over bijvoorbeeld de bezittingen, is het te laat om afspraken te maken die voor beide partijen aanvaardbaar zijn. De notaris kan u helpen dergelijke conflicten zo goed mogelijk te voorkomen.

Notariële akten

De oplossingen die de notaris aandraagt worden meestal neergelegd in notariële akten. In beginsel kan iedereen zelf een stuk opstellen waarin rechten en plichten van partijen zijn beschreven. Het vastleggen in een notariële akte geeft echter extra rechtszekerheid en bewijskracht; soms is deze akte zelfs door de wet verplicht gesteld. Door een notariële akte te laten opstellen kunt u ervan uitgaan dat de gemaakte afspraken zodanig worden vastgelegd dat ze ook jaren later maar voor één uitleg vatbaar zijn.

Vanzelfsprekend zorgt de notaris er ook voor dat de afspraken wettelijk juist zijn. Bovendien bewaart hij de akte zodat het stuk niet verloren kan gaan.

De gegevens van de cliënt, het nader onderzoek door de notaris en zijn advies zijn de bouwstenen van de notariële akte.

Netwerk van notarissen

Iedere notaris is een jurist die is afgestudeerd in het notarieel recht. Vaak is hij ook nog afgestudeerd als gewoon jurist en heeft hij extra kennis op gespecialiseerde (recht)gebieden, zoals IT-recht of agrarisch recht, of randgebieden zoals mediation, escrow en dergelijke. Bovendien heeft hij als kandidaat-notaris een jarenlange ervaring opgedaan op één of meer notariskantoren.

De notaris wordt door de Kroon benoemd. Hij is niet afhankelijk van de overheid en kan, behoudens wanneer hij ernstige fouten maakt, niet worden ontslagen. Door het afleggen van een eed is de notaris niet alleen bevoegd, maar in beginsel ook verplicht zijn diensten aan het publiek te verlenen.

In Nederland werken bijna 2600 notarissen en kandidaat-notarissen, verdeeld over circa 850 kantoren. Ze zijn verenigd in de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en kunnen een beroep doen op elkaars gespecialiseerde deskundigheid.

Behalve de notaris werken op bijna elk notariskantoor ook één of meer kandidaat-notarissen. Zij bereiden notariële akten voor en geven juridisch advies. Een kandidaat-notaris kan de notaris bij afwezigheid of ziekte vervangen.