Nu ook 's avonds geopend op woensdag en donderdag!

De Nederlandse notaris

De notaris is in Nederland een openbaar ambtenaar. Dat wil zeggen dat hij een stukje overheidstaak verricht. De notaris verricht diensten op het gebied van rechtshandelingen tussen personen en bedrijven.

Voor een aantal rechtshandelingen is de inschakeling van een notaris verplicht voorgeschreven. Dit zijn de volgende:

 • overdracht van onroerend goed, zoals het kopen en verkopen van grond, huizen en bedrijfsgebouwen
 • erfpacht, opstalrecht, erfdienstbaarheden, splitsing in appartementsrechten en veiling
 • het vestigen hypotheken op grond, huizen en bedrijfsgebouwen
 • het doorhalen (royeren) van een hypotheek in de openbare registers van het kadaster
 • het maken van testamenten, huwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden
 • het opmaken van verklaringen van erfrecht
 • het oprichten van rechtspersonen: verenigingen, stichtingen, naamloze en besloten vennootschapen en co√∂peratieve verenigingen
 • het wijzigen van de statuten van rechtspersonen
 • aandelenoverdrachten en verpanding van aandelen

Daarnaast is er nog een aantal werkzaamheden waarvoor het niet verplicht is om een notaris in te schakelen, maar waar de notaris wel bij uitstek deskundig is:

 • samenlevingscontracten
 • maatschap en vennootschap onder firma
 • MKB advisering
 • advisering over bedrijfsconstructie en -reconstructie en de juridische architectuur van samenhangende rechtspersonen
 • aangifte successierecht
 • verdeling van nalatenschappen en andere boedels, bijvoorbeeld bij echtscheiding

Verder zijn er nog nieuwere kennisgebieden waar de notaris ook zijn steentje bijdraagt:

 • zakelijke mediation en familiemediation
 • echtscheiding zonder de rechtbank (“flitsscheiding”)
 • elektronisch berichtenverkeer
 • TTP-diensten
 • estateplanning
 • broncodedeponering (escrow)

Zie voor een verdere uitleg over deze onderwerpen op de pagina’s van deze website waar ze worden besproken.

Meer informatie vindt u in de brochure Functie en werkterrein van de notaris welke u hier kunt downloaden.